#HILITE: #HILITE: ราคาปิดเทรดวันแรก DW อ้างอิง EA, PTTEP, SET50 Index, SAWAD ขายโดย MACQ

EA28C1909A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.43 บาท ลดลง 0.57 บาท (-57%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 524,260 บาท โดยเปิดตลาดที่ 0.41 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.44 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.41 บาท

PTTE28C1909A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.43 บาท ลดลง 0.57 บาท (-57%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 1.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.42 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.43 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.42 บาท

S5028C1906B ปิดเทรดวันแรกที่ 0.45 บาท ลดลง 0.55 บาท (-55%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 15.62 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.47 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.48 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.45 บาท

S5028P1906B ปิดเทรดวันแรกที่ 0.69 บาท ลดลง 0.31 บาท (-311%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 23.99 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.67 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.69 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.66 บาท

SAWA28C1909A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.49 บาท ลดลง 0.51 บาท (-51%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย มูลค่าซื้อขาย 2.15 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.46 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 0.50 บาท และราคาลงต่ำสุด 0.46 บาท

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อ้างอิง บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA), บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), ดัชนีราคา SET50 Index และบมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 1 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW              อ้างอิง         จำนวน   ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ      ราคาอ้างอิง     ครบกำหนดอายุ

(ล้านหน่วย) (จุด/บาท) (หน่วย : หุ้น) (บาท)

EA28C1909A      EA            65.00     58.00       12 : 1          1.00        11 ก.ย.62
PTTE28C1909A    PTTEP         49.00    142.00     22.5 : 1          1.00        11 ก.ย.62
S5028C1906B     SET50 Index   39.00     1,175  0.03333 : 1          1.00        2 ก.ค.62
S5028P1906B     SET50 Index   63.00     1,050  0.02326 : 1          1.00        2 ก.ค.62
SAWA28C1909A    SAWAD         67.00     61.00       13 : 1          1.00        11 ก.ย.62
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน

วันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50M19 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด

ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่
ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561#HILITE
Symbol: EA PTTEP SAWAD