ครม.รับทราบมติ กพช.ไฟเขียวกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน-ส่งเสริมไบโอดีเซล

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ เห็นชอบกรอบนโยบายสนับสนุนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เอกชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าว คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น

รวมทั้ง เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยขยายส่วนต่างราคาขายปลีก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซล B10 ลดลง 1 บาทต่อลิตร และ ส่วนต่างน้ำมัน B20 จะเพิ่มเป็น 2 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการบังคับใช้ B10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐาน ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 จากเดิมที่ใช้ B7 เปลี่ยนมาเป็น B10

ครม.ยังมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มความต้องการน้ำมันปาล์มดิบ โดยให้กระทรวงเกษตรฯเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบกรอบการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรการแก้ไข และป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง