คมนาคม เสนอครม.พิจารณาขยายกรอบวงเงินเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี/สกพอ. เสนอผังเมืองอีอีซี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จะเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 12,032 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง, ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ว่าด้วยการยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากำพร้า และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม

กระทรวงมหาดไทย เสนอแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฎิบัติการเร่งรัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอให้พิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร