TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 19 พ.ค. 63

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน     26,519  22,539   3,980
     ต่างชาติ     53,762  60,411  -6,649
     ในประเทศ    72,485  69,816   2,669