NYT เผยศาลฯยกฟ้องกรณีเรียกร้อง กทม.ชำระค่าฝากรถดับเพลิงทุนทรัพย์กว่า 1 พันลบ.พร้อมยื่นอุทธรณ์ต่อ

บมจ.นามยง เทอร์มินัล (NYT) แจ้งว่าตามบริษัทได้ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค 136/2560 เพื่อให้ กทม.ชำระค่าภาระยกขนสินค้าและค่าภาระฝากสินค้าให้กับบริษัท และเคลื่อนย้ายรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเทียบเรือของบริษัท โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ถึงวันฟ้อง 1,040,809,382 บาทนั้น

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 สาระสำคัญสรุปได้ว่า การที่รถดับเพลิงมาขึ้นที่ท่าเรือของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นการส่งมอบไว้ให้บริษัทเพื่อให้กทม. ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมารับไปจากบริษัท ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งโดยชอบให้คืนรถดับเพลิงแก่ผู้ใด ก็จะคืนแก่ผู้นั้น พร้อมกับรับชำระค่าภาระต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 665 วรรคหนึ่ง โดยบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าภาระต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 670

ปรากฎว่า กทม.ไม่ได้เป็นผู้ที่นำสินค้าดังกล่าวมามอบให้บริษัท แต่เป็นตัวแทนสายเรือแห่งหนึ่งเพื่อให้บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้ที่นำใบตราส่งและใบส่งมอบสินค้า กทม. จึงไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาฝากทรัพย์กับบริษัท ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท

ทั้งนี้ กทม.ได้ฟ้องแย้งว่าบริษัทไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์ในการครอบครอง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแย้งและยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของกทม.

อย่างไรก็ดี บริษัทประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฏหมายต่อไป