BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์         จำนวนหุ้น       มูลค่า  ราคาเฉลี่ย    เวลา

(พันบาท) (บาท)

 CRC           148,200     5,038.80    34.00   09:58
 CRC           200,000     6,800.00    34.00   09:58
 BBL-F          121,100     15,652.18   129.25   10:03
 INTUCH         268,900     14,419.76    53.63   10:49
 APCO         1,900,000     7,600.00    4.00   11:12
 APCO         1,100,000     4,400.00    4.00   11:12
 TRUE         5,000,000     16,001.50    3.20   11:48
 META         5,876,600     7,639.58    1.30   12:19

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย