อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_______________________________________________________________________________________________________________
ธนาคาร                      MOR    MLR   MRR   สูงสุด*   ผิดนัด*   บัตรเครดิต
_______________________________________________________________________________________________________________
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ                                        
กรุงเทพ                     5.875   5.25   5.75   18.00   20.75     16.00
กรุงไทย                     5.82   5.25   6.22   16.22   28.00       -
กสิกรไทย                     5.84   5.47   5.97   20.97   22.97     16.00
ไทยพาณิชย์                    5.845   5.25  5.995   28.00   28.00     18.00
กรุงศรีอยุธยา                   5.95   5.58   6.05   21.00   28.00       -
ทหารไทย                     6.15   6.125   6.28   28.00   28.00     18.00
ยูโอบี                      6.80   6.60   7.35   28.00   28.00     18.00
ซีไอเอ็มบี ไทย                   6.85   6.35   7.35   28.00   28.00     18.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)             7.70   7.475    -   15.00   15.00       -
ธนชาต                      6.15   6.125   6.28   13.78   18.00  9.90-16.00
ทิสโก้                      6.45   6.45  6.725   36.00   36.00       -
เมกะ สากลพาณิชย์                 6.50   6.00   6.25   12.00   15.00       -
เกียรตินาคิน                    6.45   6.525   6.65   28.00   28.00       -
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                 7.25   6.625   7.35   18.00   18.00       -
ไอซีบีซี (ไทย)                  7.025   6.75  7.275   21.00   21.00     18.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                8.28   8.10   8.8   35.00   36.00       -
แห่งประเทศจีน(ไทย)                7.75   6.50   7.00   12.75   22.25     18.00
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)        7.55   7.55    -   20.00   20.00       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)             6.875   6.00  7.625   15.00   15.00       -
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       6.69  6.3145   6.76  21.8274  23.9984    17.3333
_______________________________________________________________________________________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย