ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2563

     ขอแก้ไข รายละเอียดวันที่จ่ายปันผลของ SMART จากเดิมวันที่ 15 พ.ค. 2563
เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 พ.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 17:04 น.) และขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XE 
ของ SVI-W3 จากเดิมวันที่ 2 มี.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 มี.ค.2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 17:01 น.) 
โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้
     
     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 มกราคม 2563                                                             
 02 ม.ค.-05 มี.ค.   CNS    เสนอซื้อ     305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท                            

 กุมภาพันธ์ 2563                                                            
 20 ก.พ.       CRC    หลักทรัพย์ใหม่   6,031,000,000 หุ้น หมวดพาณิชย์ (SET)                          
            MC     XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PDJ    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  24,314,017 หุ้น                                    
            TWZ    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,397,736,507 หุ้น                                  
            WP     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            ROBINS   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                          
 21 ก.พ.       KTIS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 22 ก.พ.       STAR-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                          
 24 ก.พ.       FTREIT   XD       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GLANDRT  ซื้อขายวันสุดท้าย  -                                          
 25 ก.พ.       GLANDRT  XD       หุ้นละ 3.904 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
                         หุ้นละ 0.2078 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            INTUCH   XD       หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHHOTEL  XD       หุ้นละ 0.2900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHPF    XD       หุ้นละ 0.0900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHSC    XD       หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    XD       หุ้นละ 0.1980 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHPF    XD       หุ้นละ 0.2430 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            THCOM   XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            VGI    XD       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GLANDRT  XN       หุ้นละ 9.12 บาท                                    
            CPNREIT  XB       -                                          
            GLANDRT  XB       -                                          
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.164 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 26 ก.พ.       BTSGIF   XD       หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FUTUREPF  XD       หุ้นละ 0.3616 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GPSC    XD       หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            IMPACT   XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            IRPC    XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            LPN    XD       หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            PLANB   XD       หุ้นละ 0.0618 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            QHOP    XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BTSGIF   XN       หุ้นละ 0.034 บาท                                   
 27 ก.พ.       CPTGF   XD       หุ้นละ 0.2110 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            EGATIF   XD       หุ้นละ 0.1900 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            GGC    XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GVREIT   XD       หุ้นละ 0.2165 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SPVI    XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TFFIF   XD       หุ้นละ 0.1163 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TOP    XD       หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TTLPF   XD       หุ้นละ 0.4000 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 28 ก.พ.       DELTA   XD       หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            HREIT   XD       หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            MBKET   XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PICO    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PM     XD       หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PPP    XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PT     XD       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PTTGC   XD       หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SNC    XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            TASCO   XD       หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            1DIV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.24 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            METCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TDEX    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            

 มีนาคม 2563                                                             
 02 มี.ค.       AMATAR   XD       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BLAND   XD       หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GAHREIT  XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TLHPF   XD       หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TU     XD       หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 03 มี.ค.       BCPG    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            BKKCP   XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            CPI    XD       หุ้นละ 0.071 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            DCC    XD       หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MAKRO   XD       หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MIPF    XD       หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            SGP    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            SVI-W3   XE       1 : 1.5098 @ 2.9408 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มี.ค. 2563)                 
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2005 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2569 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2107 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 04 มี.ค.       IFS    XD       หุ้นละ 0.235 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KSL    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            RATCH   XD       หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            THANI   XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TITLE   XD       หุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                         หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TPRIME   XD       หุ้นละ 0.1443 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            T     XR       10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)                    
            TPRIME   XN       หุ้นละ 0.0627 บาท                                   
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GLANDRT  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                          
 05 มี.ค.       AJ     XD       หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PAP    XD       หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            WHA-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                          
 06 มี.ค.       SYNEX   XD       หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TNP    XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 10 มี.ค.       MGT    XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 11 มี.ค.       FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            PLANB   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0618 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 12 มี.ค.       GLANDRT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.904 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
                         หุ้นละ 0.2078 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LHHOTEL  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1980 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2430 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 13 มี.ค.       PDG    XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SPG    XD       หุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BTSGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3616 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2165 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            QHOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 14 มี.ค.       UKEM-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -                                          
 16 มี.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2110 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1900 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1163 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4000 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 18 มี.ค.       GAHREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TLHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 19 มี.ค.       MACO    XD       หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            NTV    XD       หุ้นละ 1.58 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            MIPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
 20 มี.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KSL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            PICO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 23 มี.ค.       TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1443 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 24 มี.ค.       TAPAC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 25 มี.ค.       THE-W2   XE       4 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 2 - 16 เม.ย. 2563)                    
 30 มี.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 31 มี.ค.       SF     XD       หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               

 เมษายน 2563                                                             
 02 เม.ย.       IRCP    XR       5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)                   
 03 เม.ย.       COTTO   XD       หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            Q-CON   XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 07 เม.ย.       GCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 08 เม.ย.       GPI    XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 09 เม.ย.       KBANK   XD       หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SCB    XD       หุ้นละ 4.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SCB-P   XD       หุ้นละ 4.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SCC    XD       หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TOG    XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            DELTA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LPN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 10 เม.ย.       S11    XD       หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SAMCO   XD       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PTTEP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 16 เม.ย.       GC     XD       หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KTC    XD       หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 17 เม.ย.       TIPCO   XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GPSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 20 เม.ย.       AMATAV   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JAS    XD       -                                          
            KGI    XD       หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MBKET   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 21 เม.ย.       AIT    XD       หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            THCOM   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 22 เม.ย.       MAJOR   XD       หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            ADVANC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SPVI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TU     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 23 เม.ย.       YUASA   XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BCPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            COTTO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            INTUCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            Q-CON   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            RATCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 24 เม.ย.       ROH    XD       หุ้นละ 1.4346 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.61 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IRPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TASCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 27 เม.ย.       SCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SNC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            THANI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 28 เม.ย.       PTTGC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 29 เม.ย.       KWC    XD       หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MTC    XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SKR    XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 30 เม.ย.       AHC    XD       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CPR    XD       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            L&E    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PR9    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SC     XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            KTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            S11    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SAMCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TIPCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TOG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         

 พฤษภาคม 2563                                                            
 04 พ.ค.       BIG    XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 05 พ.ค.       CPALL   XD       หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            NYT    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SMART   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            AMATAV   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 07 พ.ค.       SCN    XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SIS    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            AIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MAJOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 08 พ.ค.       KGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            YUASA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 11 พ.ค.       PM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 12 พ.ค.       QTC    XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JAS    จ่ายปันผล     -                                          
            KWC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SYNEX   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 13 พ.ค.       ROH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.4346 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 14 พ.ค.       BIG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SGP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
 15 พ.ค.       CPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.071 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IFS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.235 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MACO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SIS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SKR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 18 พ.ค.       AHC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 19 พ.ค.       TNP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 20 พ.ค.       AJ     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PDG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 21 พ.ค.       SC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 22 พ.ค.       CPALL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            L&E    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MAKRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            NTV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.58 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            NYT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PR9    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TITLE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                         หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 25 พ.ค.       SCN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 27 พ.ค.       CPR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ