COVID-19: ยุโรปยันจะพิจารณาอย่างรวดเร็วกรณีใช้ remdesivir รักษาโควิด-19

สำนักงานเวชกรรมแห่งยุโรป (EMA) ระบุว่า ทางสำนักงานจะทำการพิจารณาอย่างรวดเร็วว่า ยา remdesivir ของบริษัท Gilead Sciences มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 หรือไม่

อย่างไรก็ดี EMA เปิดเผยว่า บริษัท Gilead ยังไม่ได้ยื่นใบคำร้องขอการอนุมัติใช้ยา remdesivir ในการรักษาโรคโควิด-19 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้ให้การอนุมัติฉุกเฉินในเดือนนี้สำหรับการใช้ยา remdesivir ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหมายความว่าแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆสามารถใช้ยา remdesivir ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แม้ว่ายาดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก FDA สำหรับการใช้รักษาโรคดังกล่าว