TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 28 พ.ค. 63

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน     29,945  28,313   1,632
     ต่างชาติ     60,919  61,988  -1,069
     ในประเทศ    92,319  92,882   -563