TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 28 ก.ย. 63

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Agriculture Futures
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 ดังนี้
                   
               (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน      ซื้อ  ขาย   สุทธิ
     สถาบัน       -   -    -
     ต่างชาติ       -   -    -
     ในประเทศ     14   14    -