ตลท.เผย 31 บจ.ขอเลื่อนส่งงบการเงินสิ้นสุดมี.ค.63 หลังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด ,ไม่ขึ้น SP จากก.ล.ต.ผ่อนผัน

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.
ต.) ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) จำนวน 31 บริษัท โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจำปี 1 
บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีก 30 บริษัท
     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเหตุการไม่นำส่งงบการ
เงิน ในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     บริษัท                          ขอผ่อนผันถึงวันที่
     1) บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ)          14 ส.ค.2563
     2) บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA)         14 ส.ค.2563
     3) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD)     12 มิ.ย.2563
     4) บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (BR)          14 ส.ค.2563
     5) บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)*   29 พ.ค.2563
     6) บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI)      14 ส.ค.2563
     7) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG)           22 มิ.ย.2563
     8) บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (CMAN)           19 มิ.ย.2563
     9) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)       30 มิ.ย.2563
     10) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) (F&D)         13 ส.ค.2563
     11) บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI)      17 ก.ค.2563
     12) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (HTECH)     14 ส.ค.2563
     13) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)    14 ส.ค.2563
     14) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)**       15 ก.ค.2563
     15) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)            15 มิ.ย.2563
     16) บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)        14 ส.ค.2563
     17) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)        14 ส.ค.2563
     18) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF)      30 มิ.ย.2563
     19) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)        30 มิ.ย.2563
     20) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)    31 ก.ค.2563
     21) บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)*        14 ส.ค.2563
     22) ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบต่ออำยุได้เพื่อธุรกิจโรงแรม
       และสิทธิการเช่าสตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT)        27 พ.ค.2563
     23) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (SIAM)    16 มิ.ย.2563
     24) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT)      14 ส.ค.2563
     25) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)          14 ส.ค.2563
     26) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)         14 ส.ค.2563
     27) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC)     31 ก.ค.2563
     28) บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE)     14 ส.ค.2563
     29) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL)           14 ส.ค.2563
     30) บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)*           14 ส.ค.2563
     31) บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)        15 มิ.ย.2563
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP เนื่องจากเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

 
Symbol: THAI NOK MCOT TNITY BR SIMAT PLANB