ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 กรกฎาคม 2563                                                            
 23 ก.ค.-28 ก.ย.   MFEC    เสนอซื้อ      106,390,307 หุ้น หุ้นละ 5.00 บาท                           

 กรกฎาคม 2563                                                            
 30 ก.ค.       SICT    หลักทรัพย์ใหม่    400,000,000 หุ้น กลุ่มเทคโนโลยี (MAI)                         
            KYE    XD        หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            SORKON   เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท                        
            STARK   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 0.59 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท                        
                          ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น                              
 31 ก.ค.       TMW    XD        หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            AEC    XR        0.40 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 24 - 28 ส.ค. 2563)                  
            AEC    XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน                          

 สิงหาคม 2563                                                            
 03 ส.ค.       NEWS    XR        7 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2563)                    
 04 ส.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            MORE    XW        12 : 1                                      
            SIAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 05 ส.ค.       SUPER-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย   -                                        
            DOHOME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ        
                          หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 06 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            SAWAD   XD        หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            GULF    XR        10 : 1 @ 30.00 บาท (จองซื้อ 14 - 18 ก.ย. 2563)                   
            MINT    XW        22 : 1                                      
            SUPER-W4  XE        1 : 1 @ 2.49 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 7 - 30 ส.ค. 2563)                   
 07 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            W     XR        1 : 0.30 @ 0.12 บาท (จองซื้อ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2563)                 
 10 ส.ค.       RP     XD        หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                          หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            LHK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 11 ส.ค.       TCAP    XD        หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            TCAP-P   XD        หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 13 ส.ค.       NC     XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            SCC    XD        หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            ALL    XW        4 : 1                                      
 14 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            DTAC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.87 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TLGF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1268 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            VGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 15 ส.ค.       BM-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -                                        
 17 ส.ค.       SAWAD   XW        25 : 1                                      
            BLAND   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 18 ส.ค.       SKY    XD        หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                     
                          หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                          
 19 ส.ค.       PLE    XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 20 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 21 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
            KYE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            TMW    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.78 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 27 ส.ค.       CWT    XW        10 : 1                                      
            PTL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TCAP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            TCAP-P   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
 28 ส.ค.       RP     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0056 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                          หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SAWAD   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            SCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TTT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          

 กันยายน 2563                                                            
 01 ก.ย.       ORI    XD        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            NC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
            SUPER-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์   -                                        
 09 ก.ย.       ZEN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 11 ก.ย.       PLE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 17 ก.ย.       TSF    XR        1 : 2 @ 0.02 บาท                                 
 18 ก.ย.       AMATA   XR        12.8554217 : 1 (จองซื้อ 9 - 16 ต.ค. 2563)                     
 25 ก.ย.       ORI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       

 ตุลาคม 2563                                                             
 09 ต.ค.       SKY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.001851851932 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                     
                          หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                          
 15 ต.ค.       NBC    XR        5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 12 - 18 พ.ย. 2563)