(เพิ่มเติม) ECONOMIC FOCUS: เดือน ส.ค.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    3 ส.ค.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
    3 ส.ค.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 
    4 ส.ค.     สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก 
    5 ส.ค.     ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)  
    5 ส.ค.     ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2563 
    6 ส.ค.     กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
    6 ส.ค.     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
    7 ส.ค.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
    13 ส.ค.     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
    17 ส.ค.     สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/63
    19 ส.ค.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
            (กนง.) ฉบับย่อ
    20 ส.ค.     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, 
            ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
    สัปดาห์ที่ 4    กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
    สัปดาห์ที่ 4    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
    สัปดาห์ที่ 4    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
            ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
    26-28 ส.ค.   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงาน Thailand Focus 2020: virtual conference
    31 ส.ค.    ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Symbol: CAL