บล.ภัทร ออก DW อ้างอิง CPF,KBANK,PTTEP,TOP,AWC,BBL,BCH จ่อเทรด 19 มิ.ย.นี้

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ภัทร (PHATRA) จะเสนอขายใบ
สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.ปตท. สำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.ไทยออยล์ (TOP), บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC), ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และบมจ.บางกอก เชน 
ฮอสปิทอล(BCH) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
     ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant)
ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย) (จุด/บาท) (DW:หุ้นอ้างอิง)      
CPF06P2011A  CPF      40.00   23.00   4.75 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
KBAN06P2011A  KBANK     40.00   66.00   4.75 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
PTTE06P2011A  PTTEP     40.00   58.00   3.2 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
TOP06C2011A  TOP      40.00   60.00   7.5 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
AWC06C2011A  AWC      40.00   6.60   1.8 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
BBL06P2011A  BBL      40.00   82.00   7.25 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
BCH06C2011A  BCH      40.00   18.50   3.5 : 1   19 มิ.ย.63  23 พ.ย.63
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct listing) 
     บล.ภัทร ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563

 
Symbol: CPF KBANK PTTEP TOP AWC BBL BCH