ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 พ.ย. 2563

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
COM7   นาย ณรงค์ ศรีวรรณวิทย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563    100,000   39.63 ซื้อ	
COM7   นาย ณรงค์ ศรีวรรณวิทย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/11/2563    100,000   38.88 ขาย	
KK    นางสาว นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563   5,175,000   0.88 ซื้อ	
KK    นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563   5,175,000   0.88 ซื้อ	
SINGER  นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563     4,000   14.80 ซื้อ	
ECL    นาย ปรีชา วีระพงษ์       ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 10/11/2563   2,035,000   0.03 ขาย	
REIT   นาย สานต่อ มุทธสกุล       ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 09/11/2563     53,000   3.90 ขาย
                                                Revoked
                                              by Reporter		
DREIT   นาย สานต่อ มุทธสกุล       ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 09/11/2563     50,300   3.90 ขาย	
DREIT   นาย สานต่อ มุทธสกุล       ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 10/11/2563    149,700   3.97 ขาย	
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 10/11/2563     80,000   19.00 ซื้อ	
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน) 
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 11/11/2563    100,000   19.20 ซื้อ	
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 11/11/2563  316,500,000   33.50 ขาย	
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด 
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 11/11/2563  316,500,000   33.50 ซื้อ	
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม     
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด 
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) 
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 11/11/2563  316,500,000   33.50 ขาย	
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 11/11/2563  316,500,000   33.50 ซื้อ	
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) 
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563     7,700   13.30 ซื้อ	
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563     9,300   13.50 ซื้อ	
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563     82,000   13.60 ซื้อ	
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563     40,000   13.25 ซื้อ	
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563    300,000   3.94 ซื้อ	
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 10/11/2563    107,900   3.96 ซื้อ	
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน 
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์