สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 3,293.29 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบัน             4,920.40   8.48   6,131.88  10.56  -1,211.49
นักลงทุนต่างประเทศ        19,532.60  33.65  22,825.89  39.32  -3,293.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์         6,275.52  10.81   6,852.14  11.80   -576.62
นักลงทุนทั่วไป          27,322.26  47.07  22,240.87  38.31   5,081.39

 
Symbol: SET