คลังเสนอมาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษา, สมช.ชงครม.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยคาดว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะรายงานสถานการณ์หลังมีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 ไปแล้วเมื่อวานนี้ (1 มิ.ย.) เป็นวันแรก และเตรียมหามาตรการรองรับ หากมีการผ่อนคลายระยะที่ 4 ต่อไป

กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา

กระทรวงกลาโหม เสนอร่างกฎกระทวงกำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... , เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือ มีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..)

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องกองทุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน จังหวัดปัตตานี, อ.เบตง จังหวัดยะลา และอ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.-19 ก.ย.63 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวัด เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล