*SAMTEL ได้งานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯกับธ.ออมสิน มูลค่า 257.54 ลบ.

บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามรับจ้างในสัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 257.54 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาให้แล้วสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งให้ติดตั้ง และมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นค่าเช่ารายเดือนจำนวน 60 เดือน


Symbol: SAMTEL