*ITD ได้งานจ้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารในอยุธยา 2,795.30 ลบ.

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกรมชลประทานเพื่อดำเนินการงานจ้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบสัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่างาน 2,795,295,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย 1. งานขุดคลองระบายน้ำหลาก ได้แก่ งานเตรียมงานเบื้องต้น, งานขุดคลองระบายน้ำหลาก, งาน Gutter Drain, งานถนนคันคลอง และงานปรับปรุงฐานราก 2. งานสถานีสูบระบายน้ำ 2 แห่ง 3. งานทางระบายปากคลอง 4 แห่ง 4. งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำหลาก 1 แห่ง

Symbol: ITD