ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 พ.ค. 2563

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GULF   นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563    490,000    - โอน
JAS   นาย โยธิน อนาวิล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563   1,000,000   3.74 ซื้อ
SUSCO  นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563     50,000   2.20 ซื้อ
ECL   นาย ปรีชา วีระพงษ์          ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 28/05/2563   5,000,000   0.18 ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่         หุ้นสามัญ 29/05/2563    100,000  13.70 ขาย
                     กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TSR   นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     71,200   1.92 ซื้อ
TSR   นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563     28,800   1.92 ซื้อ
BKD   นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ     ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 27/05/2563   3,595,100   0.11 ขาย
BSM   นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563   10,000,000   0.25 ซื้อ
BSM   นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่         หุ้นสามัญ 28/05/2563   9,000,000   0.25 ซื้อ
                     กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางนริสา เนื่องสิทธิ์ )
PPS   ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563    739,200   0.44 ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     68,300   4.21 ซื้อ
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 28/05/2563     69,200   1.88 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 28/05/2563    151,600   1.89 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 28/05/2563     50,000   1.90 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
UVAN   นาย อภิรักษ์ วานิช          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     77,700   4.23 ซื้อ
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563     10,000   3.46 ซื้อ
PR9   นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/05/2563     20,000   6.75 ขาย
PR9   นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     20,000   7.05 ขาย
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     40,000  16.40 ขาย
STARK  นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563  402,500,000   1.85 ขาย
SPC   นาง ศิริพร เลขยะวิจิตร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     51,636  58.09 ขาย
SPC   นาย บุญชัย โชควัฒนา         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 28/05/2563    229,699  58.09 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ชัยลดาดล จำกัด)
SPC   นาย วระ พันธ์กมล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/05/2563     20,000  57.25 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 28/05/2563     50,000   3.68 ซื้อ
M    นาย ประวิทย์ ตันติวศินชัย        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563    262,800    - โอน
S11   นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี      ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 28/05/2563     5,000   5.60 ขาย
OSP   นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/05/2563     50,000  43.00 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์