ESSO ตั้ง "อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย" เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 4 ก.พ.63

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ในวันนี้ (4 ก.พ.) อนุมัติการเลือกตั้งนายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย เป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ แทน นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น "นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี ภาษีผล, นางพัชรา สังขพันธ์, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย, นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี ภาษีผล, นางพัชรา สังขพันธ์, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"