TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 1 มิ.ย. 63

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนี้

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      33,069  25,840   7,229
     ต่างชาติ     52,968  55,408  -2,440
     ในประเทศ    65,669  70,458  -4,789