ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 เมษายน 2563                                                                
 15 เม.ย.-22 พ.ค.   MATCH    เสนอซื้อ        199,315,417 หุ้น หุ้นละ 1.60 บาท                             

 พฤษภาคม 2563                                                                
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ        101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท                             

 พฤษภาคม 2563                                                                
 22 พ.ค.       GVREIT   XD          หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PF     XD          หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SUPEREIF  XD          หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TH-W2    XE          1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 1 - 15 มิ.ย. 2563)                     
            SEAOIL   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     55,355,129 หุ้น                                    
            AI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            APCS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            ASIAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.142 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BJC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.73 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            COLOR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            EA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            ECF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0167 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GLOBAL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2052910053 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
                            หุ้นปันผล 21 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ                
            KCAR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KUN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
                            หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            LPH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MODERN   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MOONG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            NYT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม          
            PRAKIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PRIN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            RPH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SEAFCO   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SENA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.171637 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SSSC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TITLE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ                
            TVI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            UPOIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            VIH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            VNT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 23 พ.ค.       RS-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 25 พ.ค.       BGC     XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            B-WORK   XD          หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            CPNREIT   XD          หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FTREIT   XD          หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            EIC     เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                  
                            Electronics Industry Public Company Limited                     
                            ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)                       
                            Wow Factor Public Company Limited                          
                            ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ                                   
            ANAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0265 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            NEW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            NPK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            RJH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SPA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
                            หุ้นปันผล 2 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TCOAT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TRU     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            TWPC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.134 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            WHA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0535 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 26 พ.ค.       AMATAR   XD          หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            DIF     XD          หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IVL     XD          หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            YGG     XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            FPT     XR          1 : 0.15 @ 10.60 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563)                  
            HYDRO    XR          1 : 1 @ 0.14 บาท (จองซื้อ 15 - 19 มิ.ย. 2563)                      
            BKER    XN          หุ้นละ 0.16 บาท                                    
            COM7    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
                            หุ้นละ 0.20 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
            FMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            HUMAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JWD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม          
 27 พ.ค.       AIMCG    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            AIMIRT   XD          หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FUTUREPF  XD          หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
            JASIF    XD          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JUBILE   XD          หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            OISHI    XD          หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ROJNA    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SUTHA    XD          หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม           
            AP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            CI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0155 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
            CMC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            CPR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            M-CHAI   จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            RAM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0111111111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
                            หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TPIPL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TRT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TWP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.074 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            VIBHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 28 พ.ค.       APURE    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BKI     XD          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BRRGIF   XD          หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            CPN     XD          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CPTGF    XD          หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            EGATIF   XD          หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            ILM     XD          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KAMART   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TFFIF    XD          หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            TTLPF    XD          หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JCKH    XR          5 : 1 @ 0.35 บาท (จองซื้อ 22 - 26 มิ.ย. 2563)                      
            BRRGIF   XN          หุ้นละ 0.20 บาท                                    
            CHAYO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
                            หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                            
            NOBLE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            SANKO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TMILL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TSTE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 29 พ.ค.       BKKCP    XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CCP     XD          หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            LHHOTEL   XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LHPF    XD          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SEAFCO   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TIF1    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            ENGY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PSTC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.010 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            SYNTEC   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CKP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 30 พ.ค.       CI-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            NOK-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            SAWAD-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            SMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          

 มิถุนายน 2563                                                                
 01 มิ.ย.       ACE     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            HREIT    XD          หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SPF     XD          หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            FVC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            PPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SIRIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 02 มิ.ย.       CTARAF   XD          หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IMPACT   XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KPNPF    XD          หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MJLF    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            FVC-W2   XE          1 : 1.04545 @ 0.957 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มิ.ย. 2563)                 
            CTARAF   XN          หุ้นละ 0.045 บาท                                    
            WHART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            EFORL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            EFORL-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 04 มิ.ย.       UAC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            DCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.031 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 05 มิ.ย.       UAC-W2   XE          1 : 1 @ 5.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2563)                     
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CPNCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GVREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JAS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            KGI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            POPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 06 มิ.ย.       B52-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            TCJ-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 08 มิ.ย.       CRANE-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            RICHY-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            FTREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            JUBILE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TPRIME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1284 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 09 มิ.ย.       CRANE-W1  XE          1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)                   
            RICHY-W2  XE          1 : 1.22449 @ 2.246 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)               
 10 มิ.ย.       YCI     XR          1 : 2 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)                   
            AIMCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            AIMIRT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            B-WORK   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            CPNREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            HFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SUPEREIF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 11 มิ.ย.       JMART    XW          9 : 1                                        
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            DIF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IVL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SEAFCO   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 12 มิ.ย.       AMATAR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            APURE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            OISHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            ROJNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SUTHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม           
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 13 มิ.ย.       VIBHA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 15 มิ.ย.       UREKA    XW          3 : 1                                        
            ACE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            CCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            FUTUREPF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
            JASIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 16 มิ.ย.       BRRGIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            CPTGF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            EGATIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TFFIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            TTLPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 17 มิ.ย.       BKKCP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TIF1    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TH-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 18 มิ.ย.       JCK-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            LHHOTEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 19 มิ.ย.       JCK-W5   XE          1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)                  
            CTARAF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IMPACT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KPNPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MJLF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 24 มิ.ย.       VNG     XR          7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)                      
 26 มิ.ย.       MAX     XR          8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)                     
            HREIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 27 มิ.ย.       FVC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 30 มิ.ย.       AMANAH-WA  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท                          
            CSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CSC-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               

 กรกฎาคม 2563                                                                
 01 ก.ค.       KWG     XR          - (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)                              
            UAC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 03 ก.ค.       CRANE-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
            RICHY-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 08 ก.ค.       MINT    XR          -                                          
 09 ก.ค.       AEC     XR          2.50 : 1 @ 0.60 บาท (จองซื้อ 10 - 17 ส.ค. 2563)                    
            AEC     XW          2 : 1                                        
 13 ก.ค.       SELIC    XD          หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                         
            STANLY   XD          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 15 ก.ค.       ASN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                            หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                          
 17 ก.ค.       ILM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 23 ก.ค.       SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                          
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                         
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ             

 สิงหาคม 2563                                                                
 11 ส.ค.       PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 19 ส.ค.       PLE     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               

 กันยายน 2563                                                                
 01 ก.ย.       ORI     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม          
 11 ก.ย.       PLE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 25 ก.ย.       ORI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม