ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 มกราคม 2563                                                                
 02 ม.ค.-05 มี.ค.   CNS    เสนอซื้อ        305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท                            

 กุมภาพันธ์ 2563                                                               
 19 ก.พ.       ADVANC   XD          หุ้นละ 3.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            UKEM-W2  XE          1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 2563)                 
            UAC    ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม สินค้าอุตสาหกรรม (MAI) ไป ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (SET)                
            ROBINS   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                          
            NUSA-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์     -                                          
 20 ก.พ.       MC     XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            WP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 21 ก.พ.       KTIS    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TSC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 22 ก.พ.       STAR-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์     -                                          
 24 ก.พ.       FTREIT   XD          หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 25 ก.พ.       GLANDRT  XD          หุ้นละ 3.904 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
                            หุ้นละ 0.2078 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            INTUCH   XD          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHHOTEL  XD          หุ้นละ 0.2900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHPF    XD          หุ้นละ 0.0900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHSC    XD          หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    XD          หุ้นละ 0.1980 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHPF    XD          หุ้นละ 0.2430 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            THCOM   XD          หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            VGI    XD          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GLANDRT  XN          หุ้นละ 9.12 บาท                                    
            CPNREIT  XB          -                                          
            WHABT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.164 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 26 ก.พ.       BTSGIF   XD          หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FUTUREPF  XD          หุ้นละ 0.3616 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GPSC    XD          หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            IMPACT   XD          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            IRPC    XD          หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            LPN    XD          หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            PLANB   XD          หุ้นละ 0.0618 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            QHOP    XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BTSGIF   XN          หุ้นละ 0.034 บาท                                   
 27 ก.พ.       CPTGF   XD          หุ้นละ 0.2110 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            EGATIF   XD          หุ้นละ 0.1900 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            GGC    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GVREIT   XD          หุ้นละ 0.2165 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            SPVI    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TFFIF   XD          หุ้นละ 0.1163 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TOP    XD          หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TTLPF   XD          หุ้นละ 0.4000 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 28 ก.พ.       DELTA   XD          หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            HREIT   XD          หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            MBKET   XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PICO    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PM     XD          หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PPP    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PT     XD          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PTTGC   XD          หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SNC    XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            TASCO   XD          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            1DIV    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            IRC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            METCO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
            OISHI   จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
            RAM    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SSC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TDEX    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            

 มีนาคม 2563                                                                
 02 มี.ค.       AMATAR   XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            BLAND   XD          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GAHREIT  XD          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TIF1    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TLHPF   XD          หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TU     XD          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SVI-W3   XE          1 : 1.5098 @ 2.9408 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 10 - 25 มี.ค. 2563)                 
 03 มี.ค.       CPI    XD          หุ้นละ 0.071 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            DCC    XD          หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MAKRO   XD          หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SGP    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            CPNCG   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2005 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            DIF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            POPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2569 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            PPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2107 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            SIRIP   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 04 มี.ค.       IFS    XD          หุ้นละ 0.235 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KSL    XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            RATCH   XD          หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TITLE   XD          หุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            T     XR          10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)                    
            JASIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GLANDRT  เพิกถอนหลักทรัพย์     -                                          
 05 มี.ค.       WHA-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -                                          
 06 มี.ค.       SYNEX   XD          หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TNP    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            VGI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 11 มี.ค.       FTREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            PLANB   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0618 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 12 มี.ค.       GLANDRT  จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.904 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                           
                            หุ้นละ 0.2078 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            IMPACT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            LHHOTEL  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0900 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LHSC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHHR    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1980 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            QHPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2430 บาท (รอบ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 13 มี.ค.       SPG    XD          หุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BLAND   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            BTSGIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            FUTUREPF  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.3616 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            GVREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2165 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            QHOP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 14 มี.ค.       UKEM-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์     -                                          
 16 มี.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2110 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            EGATIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1900 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            TFFIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1163 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            TTLPF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.4000 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 18 มี.ค.       GAHREIT  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TIF1    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TLHPF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 19 มี.ค.       MACO    XD          หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 20 มี.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            KSL    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            PICO    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 24 มี.ค.       TAPAC   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 25 มี.ค.       THE-W2   XE          4 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 2 - 16 เม.ย. 2563)                    
 30 มี.ค.       HREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
 31 มี.ค.       SF     XD          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               

 เมษายน 2563                                                                
 02 เม.ย.       IRCP    XR          5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)                   
 03 เม.ย.       COTTO   XD          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            Q-CON   XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 07 เม.ย.       GCAP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 08 เม.ย.       GPI    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 09 เม.ย.       KBANK   XD          หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            SCC    XD          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TOG    XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
            DELTA   จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            LPN    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 10 เม.ย.       S11    XD          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SAMCO   XD          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PTTEP   จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 16 เม.ย.       KTC    XD          หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 17 เม.ย.       TIPCO   XD          หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GPSC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 20 เม.ย.       JAS    XD          -                                          
            MBKET   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 21 เม.ย.       AIT    XD          หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            THCOM   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TOP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 22 เม.ย.       MAJOR   XD          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            ADVANC   จ่ายปันผล        หุ้นละ 3.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SPVI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TU     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 23 เม.ย.       YUASA   XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            COTTO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            INTUCH   จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            Q-CON   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            RATCH   จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 24 เม.ย.       ROH    XD          หุ้นละ 1.4346 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
            DTAC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.61 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            GPI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IRPC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TASCO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 27 เม.ย.       SCC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SNC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
 28 เม.ย.       PTTGC   จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 29 เม.ย.       MTC    XD          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            GGC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 30 เม.ย.       AHC    XD          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            CPR    XD          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PR9    XD          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            DCC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            KBANK   จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            KTC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            S11    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            SAMCO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            TIPCO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
            TOG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         

 พฤษภาคม 2563                                                               
 05 พ.ค.       SMART   XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 07 พ.ค.       SCN    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SIS    XD          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            AIT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            MAJOR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 08 พ.ค.       YUASA   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 11 พ.ค.       PM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PPP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
            PT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 12 พ.ค.       JAS    จ่ายปันผล        -                                          
            SYNEX   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 13 พ.ค.       ROH    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.4346 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 14 พ.ค.       SGP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม         
 15 พ.ค.       CPI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.071 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            IFS    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.235 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MACO    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            MTC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SIS    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            SMART   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 18 พ.ค.       AHC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 19 พ.ค.       TNP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 20 พ.ค.       SPG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                            
 22 พ.ค.       MAKRO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            PR9    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
            TITLE   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ               
 25 พ.ค.       SCN    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ              
 27 พ.ค.       CPR    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ