TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 23 พ.ย. 63

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures 
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
                     
                   (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน        ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      53,459   54,103    -644
     ต่างชาติ     104,417  121,809  -17,392
     ในประเทศ    137,457  119,421   18,036