TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 3 ธ.ค. 63

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures 
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้
                   
                  (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน        ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      79,134  102,705  -23,571
     ต่างชาติ      16,215   14,747   1,468
     ในประเทศ    113,062   90,959   22,103