สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,328.13 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         4,442.44   6.79   6,078.70   9.29  -1,636.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์         9,521.86  14.56   7,944.45  12.15   1,577.41
นักลงทุนต่างประเทศ        25,750.46  39.37  28,078.59  42.93  -2,328.13
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ      25,689.31  39.28  23,302.32  35.63   2,386.99

 
Symbol: SET