EU ยันไม่ยกเลิกเจรจาการค้า แม้อังกฤษหนุนร่างกฎหมาย Internal Market Bill

นายมารอส เซฟโควิช รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า EU จะไม่เป็นฝ่ายที่ยกเลิกการเจรจาการค้ากับอังกฤษ แม้ว่าอังกฤษกำลังผลักดันให้ร่างกฎหมาย Internal Market Bill ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา

"ร่างกฎหมาย Internal Market Bill ของอังกฤษได้สร้างปัญหาที่ยากลำบากทางการเมือง และร่างกฎหมายดังกล่าวได้ละเมิดความไว้วางใจของทั้งสองฝ่าย แต่ EU จะไม่เป็นฝ่ายยุติการเจรจาการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าในอนาคตกับอังกฤษ" นายเซฟโควิชกล่าว

ทั้งนี้ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมให้การสนับสนุนร่างกฎหมาย Internal Market Bill เพื่อปกป้องเอกภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอังกฤษ

อย่างไรก็ดี EU แสดงความไม่พอใจต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ และขู่ที่จะยื่นฟ้องต่อศาล เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดต่อข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อังกฤษได้ทำไว้กับ EU ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ฝ่าย EU ได้แจ้งให้อังกฤษยกเลิกร่างกฎหมาย Internal Market Bill แต่อังกฤษปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม โดยระบุว่า ร่างกฎหมาย Internal Market Bill มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนต่อประเด็นที่ยังคงมีความกำกวมในข้อตกลงการแยกตัวออกจาก EU โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์เหนือ