ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2563

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 พฤษภาคม 2563                                                             
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ        101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท                          

 พฤษภาคม 2563                                                             
 27 พ.ค.       AIMCG    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            AIMIRT   XD          หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            FUTUREPF  XD          หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            JASIF    XD          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JUBILE   XD          หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            OISHI    XD          หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            ROJNA    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SUTHA    XD          หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            KUN     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     23,999,994 หุ้น                                 
            MITSIB   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     47,642,503 หุ้น                                 
            AP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            CI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0155 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            CMC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            CPR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            M-CHAI   จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            RAM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            SST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0111111111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                     
                            หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                         
            TPIPL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            TRT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TWP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.074 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            VIBHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            DREIT    ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 8.8552 บาท เป็นหุ้นละ 8.7758 บาท                     
                            ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์                          
 28 พ.ค.       APURE    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BKI     XD          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BRRGIF   XD          หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            CPN     XD          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPTGF    XD          หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EGATIF   XD          หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            ILM     XD          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            KAMART   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TFFIF    XD          หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TTLPF    XD          หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JCKH    XR          5 : 1 @ 0.35 บาท (จองซื้อ 22 - 26 มิ.ย. 2563)                   
            BRRGIF   XN          หุ้นละ 0.20 บาท                                 
            CHAYO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                         
            NOBLE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SANKO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TMILL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TSTE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 29 พ.ค.       BKKCP    XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CCP     XD          หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            LHHOTEL   XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            LHPF    XD          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            QHHR    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SEAFCO   XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TIF1    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ENGY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            PSTC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.010 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม      
            SYNTEC   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CKP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 30 พ.ค.       CI-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            NOK-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            SAWAD-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            SMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       

 มิถุนายน 2563                                                             
 01 มิ.ย.       ACE     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            HREIT    XD          หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SPF     XD          หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            FVC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            PPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SIRIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 02 มิ.ย.       CTARAF   XD          หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IMPACT   XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KPNPF    XD          หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            MJLF    XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            FVC-W2   XE          1 : 1.04545 @ 0.957 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มิ.ย. 2563)              
            CTARAF   XN          หุ้นละ 0.045 บาท                                 
            WHART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EFORL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            EFORL-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 04 มิ.ย.       LPN     XD          หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            WHABT    XD          หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            UAC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            DCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.031 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 05 มิ.ย.       UAC-W2   XE          1 : 1 @ 5.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2563)                  
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPNCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            GVREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JAS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            KGI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            POPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            THREL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 06 มิ.ย.       B52-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            TCJ-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 08 มิ.ย.       CRANE-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            RICHY-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            FTREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            JUBILE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TPRIME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1284 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 09 มิ.ย.       CRANE-W1  XE          1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)                
            RICHY-W2  XE          1 : 1.22449 @ 2.246 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)            
 10 มิ.ย.       YCI     XR          1 : 2 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)                
            JAS-W3   XE          1 : 1.267 @ 3.392 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)             
            PROUD-W2  XE          1 : 1.174 @ 1.533 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563)             
            AIMCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            AIMIRT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            B-WORK   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            CPNREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            HFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SUPEREIF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 11 มิ.ย.       JMART    XW          9 : 1                                     
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            DIF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IVL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            SEAFCO   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 12 มิ.ย.       AMATAR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            APURE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            BKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            OISHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
            PF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            ROJNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SUTHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม        
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 13 มิ.ย.       VIBHA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 15 มิ.ย.       UREKA    XW          3 : 1                                     
            ACE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            CCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            FUTUREPF  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2000 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                        
            JASIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 16 มิ.ย.       BRRGIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            CPTGF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            EGATIF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            TFFIF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม     
            TTLPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 17 มิ.ย.       BKKCP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TIF1    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            TH-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 18 มิ.ย.       JCK-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -                                       
            LHHOTEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            LHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            QHHR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 19 มิ.ย.       JCK-W5   XE          1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)               
            CTARAF   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            IMPACT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            KPNPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
            LPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
            MJLF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            SPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 23 มิ.ย.       WHABT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 24 มิ.ย.       VNG     XR          7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)                   
 26 มิ.ย.       MAX     XR          8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)                  
            HREIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 27 มิ.ย.       FVC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 30 มิ.ย.       AMANAH-WA  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท                       
            CSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            CSC-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            

 กรกฎาคม 2563                                                             
 01 ก.ค.       KWG     XR          - (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)                           
            UAC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 03 ก.ค.       CRANE-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
            RICHY-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 08 ก.ค.       MINT    XR          -                                       
 09 ก.ค.       AEC     XR          2.50 : 1 @ 0.60 บาท (จองซื้อ 10 - 17 ส.ค. 2563)                 
            AEC     XW          2 : 1                                     
 13 ก.ค.       SELIC    XD          หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                      
            STANLY   XD          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          
 15 ก.ค.       ASN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์    -                                       
 17 ก.ค.       ILM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ           
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ         
 23 ก.ค.       SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                       
                            หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม                      
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ          

 สิงหาคม 2563                                                             
 05 ส.ค.       DOHOME   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ       
                            หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ             
 07 ส.ค.       PTL     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    
 11 ส.ค.       PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม                         
 19 ส.ค.       PLE     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 27 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม    

 กันยายน 2563                                                             
 01 ก.ย.       ORI     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม       
 11 ก.ย.       PLE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ            
 25 ก.ย.       ORI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม