MCOT กู้เงิน KBANK 695.92 ลบ. รองรับใช้โครงการร่วมใจจากองค์กร

บมจ.อสมท (MCOT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (24 พ.ย.) อนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ โดยเป็นการกู้จากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เพื่อใช้สำหรับปรับแผนบริหารต้นทุนโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ประจำปี 2563 มีวงเงินกู้ยืม 695.92 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2.57% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ มีระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 9 เดือน หรือ 81 งวด โดยกำหนดให้ชำระเงินกู้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2570

สำหรับการชำระคืนเงินต้น แบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 254,884,308.90 บาท , ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 254,884,308.90 บาท และ ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2570 จำนวน 186,149,152.47 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักประกัน ประกอบด้วย จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 22647-8 ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์บริษัท , จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 34650 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์บริษัท และ โอนสิทธิรับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการจ่ายเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2,500-2,690 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 2 ปี 2568 และงวดที่ 3 ปี 2569 งวดละ 254,884,308.90 บาท และงวดที่ 4 ปี 2570 จำนวน 186,149,152.47 บาท

สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมนั้น บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ration) ไม่เกิน 3.00 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้

ขณะที่การกู้เงินครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นตามวงเงินกู้ 695.92 ล้านบาท โดยแยกเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จำนวน 431.67 ล้านบาท (แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน) และเงินชดเชยในการทำงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 264.25 ล้านบาท (เป็นส่วนที่หักจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน) โดยจะบันทึกรายการดังกล่าวในไตรมาส 4 /63 (ณ 30 กันยายน 63 อัตราส่วน D/E = 0.86 เท่า)
Symbol: MCOT