ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 พ.ย. 2563

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JCK    นาย ชัยพร โยคาวจร       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 26/11/2563    300,000   0.22 ซื้อ	
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    210,000   1.52 ซื้อ	
SYNTEC  นาย สุขุม พหูสูตร        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563   1,064,000   1.52 ซื้อ	
SONIC   นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    100,000   1.31 ซื้อ	
TQM    นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     5,000  114.00 ซื้อ	
TM    นาง สุนทรี จรรโลงบุตร      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     20,000   2.29 ซื้อ	
BCPG   นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     20,000   14.05 ขาย	
BCPG   นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล     ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 25/11/2563     40,000   5.85 ซื้อ	
META   นาย ชนน วังตาล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563   3,500,000   0.38 ขาย	
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     80,000   5.93 ซื้อ	
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     40,000   6.06 ซื้อ	
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 26/11/2563     19,500   2.33 ซื้อ	
                    (Mr. Ludwig Niebler) 
COLOR   นาย รัช ทองวานิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     9,600   1.19 ซื้อ	
COLOR   นาย รัช ทองวานิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     8,500   1.20 ซื้อ	
COLOR   นาย รัช ทองวานิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     21,000   1.21 ซื้อ	
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563     50,000   34.25 ซื้อ	
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563    330,900   5.10 ซื้อ	
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    440,700   4.87 ซื้อ	
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563   1,000,000   9.12 ขาย	
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563    120,000   9.11 ขาย	
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     70,000   9.00 ขาย	
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563    483,600   9.00 ขาย	
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน 
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์