สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 4,372.45 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบัน             5,552.85   4.61   8,534.81   7.08  -2,981.96
นักลงทุนต่างประเทศ       66,584.18  55.26  70,956.63  58.89  -4,372.45
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        11,463.46   9.51  10,737.75   8.91    725.71
นักลงทุนทั่วไป          36,886.01  30.61  30,257.31  25.11   6,628.70

 
Symbol: SET