ไทยเปิดเขตประกอบการเกษตร-ชีวภาพแห่งแรกในเอเชีย สร้างมูลค่าศก.กว่าแสนลบ.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ถือเป็น Bio-Circular Green Complex แห่งแรกของเอเชีย ซึ่งภายในประกอบด้วย โรงงานเกษตรแปรรูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพลังงานทดแทน พร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์ม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศตั้งให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมลำดับที่ 26 ของประเทศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่ภาคเอกชนและภาครัฐ ร่วมกันผลักดันเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลหลายด้าน คือ 1. การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) สาขาเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 3. การเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม และ 4. เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เต็มรูปแบบ

"ไทยเป็นผู้นำด้านผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น" รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

พร้อมระบวุ่า ถือเป็นโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม S-Curve สาขาเกษตรชีวภาพขนาดใหญ่ลำดับแรกของประเทศ ซึ่งมีการลงทุนใหม่กว่า 20,000 ล้านบาท เกิดจ้างแรงงานในพื้นที่กว่า 8,000 อัตราภายใน 3 ปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 2.5 ล้านไร่

ด้านนายสมชาย โกกนุทาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น กล่าวว่า บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ภายใต้การออกแบบและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรภายในอย่างเกื้อกูลกัน (Symbiosis) สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนด้านพลังงาน วัตถุดิบ วัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสม (Sharing Economy) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimized) นำมาซึ่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากของเสีย (Zero Waste) และปราศจากมลภาวะตลอดทั้งกระบวนการ (Zero Discharge) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กระบวนการผลิต และลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม (Transform Zero Waste to Waste to Value) ผสานกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ตั้งอยู่บนถนนสาย 344 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี บนเส้นทางยุทธศาสตร์การเกษตรของภาคตะวันออก มีพื้นที่โครงการกว่า 725 ไร่ แบ่งโซนออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรมกว่า 510 ไร่ และพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียวกว่า 215 ไร่ สอดคล้องตามแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

โครงการสามารถรองรับพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน อาหาร ผลไม้ พืชสมุนไพร และวัตถุดิบอื่นๆ ทางชีวภาพ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรทั้งระบบในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบน เป็นศูนย์กลางของการสร้างบุคลากรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพขั้นปลายในอนาคต และเป็นศูนย์กลางบูรณาการด้านเกษตรชีวการแพทย์ระดับ Bio Medical Hub (ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา เครื่องสำอาง อาหารจากเกษตรชีวภาพ) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงอยู่ระดับบนของห่วงโซ่การผลิตในอนาคต

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐร่วมกันบูรณาการผลักดันขับเคลื่อนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และจังหวัดชลบุรี