ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 97,538 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ 
มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 97,538 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 43,981 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 311 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 250 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.79% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้
     Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-3 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ 
NET OUTFLOW 250 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 250 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 967 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานจำนวน
การจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (ADP Nonfarm Employment Change) เดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 3.07 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าที่ตลาด
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.10 แสนตำแหน่ง

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        03-12-2020     %Change     
มูลค่าการซื้อขาย        97,538.02 ลบ.          
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  0.43 %     -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    0.47 %     -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    0.79 %     -0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change     
ตั๋วเงินคลัง            1,093.05      -93 %
พันธบัตรรัฐบาล          34,321.97      -21 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          58,458.34      +138 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ          265.55      +76 %
หุ้นกู้เอกชน            3,102.58      +40 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00      -100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า