ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน AJA เริ่มซื้อขาย 16 ก.ย.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) เข้าซื้อขายใน
วันที่ 16 ก.ย.64

เรื่อง                         : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                        : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                     : 424,029,474.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                    : 4,240,294,744
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                     :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                    : 168,350,168
ทุนใหม่ (บาท)                     : 440,864,491.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                    : 4,408,644,912
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                      : Advance Opportunities Fund และ Advance 
                            Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
                            สภาพ 50,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 168,350,168 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)        : 1 : 3,367.00336
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)               : 0.297
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                   : 27 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                     : 16 ก.ย. 2564