TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 23 มิ.ย. 65

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Currency Futures
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดังนี้
                   
                 (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      9,091   5,696   3,395
     ต่างชาติ       114    250   -136
     ในประเทศ    22,951  26,210  -3,259