บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ (Aspen for Browser) เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน-การลงทุนแก่นักศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบเงื่อนไขการใช้บริการและการอบรมทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามรับการสนับสนุน พร้อมด้วยตัวแทนรับมอบอำนาจจาก คุณพรรณี ยงปิยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และในวันเดียวกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมการใช้งานแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

MOU_03

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดจากโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว โดยทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมต่ออายุโครงการกับทางบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทฯ ตลอดอายุโครงการ

เกี่ยวกับบริการแอสเพน >> https://www.infoquest.co.th/stock-services/


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: