บ ริ ก า ร ส่ ง ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

“ไอคิวมีเดียลิงก์” (iQMediaLink)  เป็นรูปแบบใหม่ของการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวภายในประเทศไทยหรือไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ไปยังแถบเอเชีย อเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และ แอฟริกา โดยเข้าถึงกว่า 5,000 สื่อและช่องทางการสื่อสาร

“ไอคิวมีเดียลิงก์” ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของท่านได้อย่างไรบ้าง?

  • ไอคิวมีเดียลิงก์ ให้บริการรับ-ส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพ วิดีโอ และมัลติมีเดีย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ต้นฉบับในภาษาอังกฤษที่ถูกส่งผ่านไอคิวมีเดียลิงก์ จะถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับโดยเจ้าของภาษาก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ไอคิวมีเดียลิงก์ จะทำการติดตามการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ รวมถึงการติดตามการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ภายในประเทศสำหรับการเผยแพร่ข่าวภายในประเทศ

เว็บไซต์ ThaiPR.NET สื่อกลางที่รวบรวมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว และปฏิทินข่าว อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์แก่องค์กรและบุคคลทั่วไป ฟรี! โดยครอบคลุมหมวดธุรกิจต่างๆ อาทิ การเงินและหลักทรัพย์ ไอที สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ยานยนต์ ท่องเที่ยว บันเทิง เป็นต้น นอกจากนี้ ThaiPR.NET ยังให้บริการข้อมูล RSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการเรียกดูข้อมูลอีกด้วย

Share