02-253-5000, O2-651-4700

เกี่ยวกับเรา 

อินโฟเควสท์เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านมีเดียอินเทลลิเจนซ์และสำนักข่าวในประเทศไทย

อินโฟเควสท์ให้บริการด้านมีเดียอินเทลลิเจนซ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บริการติดตามข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย บริการออนไลน์เรียลไทม์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารจากกว่าร้อยแหล่ง มีข้อมูลย้อนหลังให้สืบค้นกว่า 20 ปี ตอบสนองการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลก และบริการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ

นอกจากนี้ อินโฟเควสท์ยังเป็นสำนักข่าวออนไลน์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ผลิตและรายงานข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน การลงทุน และข่าวต่างประเทศในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน