02-253-5000, O2-651-4700

บรรยากาศเข้ามอบกระเช้าแก่อินโฟเควสท์เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีคุณพรรณี ยงปิยะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และทีมบรรณาธิการข่าวอินโฟเควสท์เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คุณวรพงษ์ นิภากรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนมอบ

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คุณต้องจิตร พงศ์อรพินท์ ผู้จัดการ บริหารงานสื่อมวลชน ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ

ธนาคารออมสิน

นายชินโชติ ปลัดชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนมอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(หมายเหตุ: วันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ตรงกับวันที่ 8 ต.ค.)