สถาบันการเงินต้องเริ่มรายงานธุรกรรมการเงินฝาก/โอนมาก

  • เมื่อวานนี้ (23 ธ.ค. 62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  • ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ได้แก่ การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร
  • สถาบันการเงินต้องเริ่มเก็บข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป (วันถัดจากวันประกาศกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา) โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค.62 ต้องรายงานข้อมูลครั้งแรกสำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 มี.ค. 63

กระทรวงการคลัง เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

โดยได้กำหนดวันในการเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลการฝากหรือรับโอนของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

โดยผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค.62) ภายในวันที่ 31 มี.ค.63

กฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร) ที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 3 สัตตรสแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

กำหนดให้การจัดทำรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  • เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
  • ชื่อ-สกุล ของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  • จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
  • จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี
  • เลขที่บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน
  • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

กำหนดให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะข้างต้นตามรูปแบบข้อมูล (Format) และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และอาจดำเนินการจัดทำและนำส่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อมูลอ้างอิง:

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/140/T_0001.PDF)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ธ.ค. 62)

Back to Top