SCB ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% มีผล 10 เม.ย.

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาระต้นทุนดอกเบี้ยของลูกค้าอย่างเร่งด่วน เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาสิ้นสุดได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัวลงแรง จากความภาวะชะงักงันในภาคธุรกิจ พร้อมตอบสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ประกาศมาตรการปรับลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) ทำให้ธนาคารพิจารณาปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ลง

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดจาก 5.775% เป็น 5.375% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.095% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงจาก 6.745% เป็น 6.345%

นอกจากมาตรการในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงแล้ว ธนาคารจะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆอื่นที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบ ทำให้ลูกค้าของธนาคารทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ภาระดอกเบี้ยที่ลดลงในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าสินเชื่อรายย่อยมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และช่วยให้ลูกค้าสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุด”

นายอาทิตย์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top