ก.ล.ต.กำหนด single form เปิดบัญชีลงทุนทุกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีผล 1 ม.ค.64

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ลงนามในประกาศกำหนด แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภทที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

เพื่อให้ผู้ให้บริการซื้อขายนำมาใช้กับผู้ลงทุน อันจะเป็นการลดภาระของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ๆ เมื่อต้องการเปิดบัญชีใหม่และช่วยอำนวยความสะดวกให้การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวก็สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุนได้ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนยังนำแบบฟอร์มหรือชุดข้อมูลดังกล่าวไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการหารือและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ผู้ลงทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top