บอร์ด THAI ยืดเวลาลดเงินเดือนพนง.แบบขั้นบันไดอีก 1 เดือนถึงสิ้นมิ.ย.

บมจ.การบินไทย(THAI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการครั้งพิเศษ โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาขยายการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานออกไปอีก 1 เดือน คือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 จากเดิมที่ได้มีการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมาแล้ว 2 เดือน คือเดือนเม.ย.และพ.ค. ในรูปแบบอัตราลดแบบขั้นบันได

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มีคำสั่ง บริษัท ที่ 069/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างบริษัทฯ หยุดทำการบินชั่วคราว ซึ่งขยายการหยุดบินชั่วคราวออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 โดยให้ผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) กรรมการผู้จัดการ (MD) และผู้อำนวยการใหญ่ (VP) พิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home : WFH ) สำหรับงานที่ไม่สามารถมอบหมายให้ทำ WFH ได้ ให้พิจารณาตามความจำเป็น และประกาศ บริษัทฯ ที่ 046/2563 แจ้งถึงมติบอร์ด เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 โดยให้พนักงานสมัครใจ ดังนี้

1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทฯ จ่ายเงินเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ 50%

2. พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัทจ่ายเงินเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ 60 %

3. พนักงาน (ไม่รวมข้อ 1และ2) บริษัทจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตราขั้นบันได ได้แก่ เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลด 10% , เงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท ปรับลด 25% ,เงินเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท ปรับลด 30% , เงินเดือนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท ปรับลด 35% ,เงินเดือนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%

ทั้งนี้ บริษัจะจัดทำหนังสือยินยอมด้วยความสมัครใจของพนักงาน ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนที่ปรับลดลง ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงแจตนาผ่านช่องทางอื่น ภายใน วันที่ 15 มิ.ย. 2563

นอกจากนี้ ยังให้ระงับจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหากพนักงานมีความประสงค์ไม่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน หรือยอมลดเงินเดือนรวมค่าตอบแทนลงในอัตราที่มากกว่าที่กำหนดไว้ หรือ ประสงค์ใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) ด้วยความสมัครใจ สามารถกระทำ โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ขณะที่ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมใจช่วยเหลือองค์กรโดยไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมใจลดค่าตอบแทนรายเดือนลง 50% ตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top