คลัง เสนอครม.กู้เงิน ADB ฟื้นฟูเยียวยาโควิด-สภาพัฒน์เสนอโครงการเงินกู้รอบสอง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระที่น่าสนใจ คือ กระทรวงการคลัง เสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และ สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพื่อผลักดันการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายหลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ออกไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ จำนวน 38,737 ราย, ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 5 ฉบับ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอขอความเห็นชอบโครงการระดับจังหวัด และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นขอรับงบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท โดยมีจำนวน 1,081 โครงการ วงเงิน 8,318,086,236 บาท

นอกจากนี้ จะเสนอแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน, แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ส.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top