นายกฯ เซ็นคำสั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่ง เรื่อง การบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอ และกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจ สั่งการหน่วยงานราชการของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำหรับคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจฯ จะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ รวมทั้งมีกรรมการที่มาจากรัฐมนตรีใน 11 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ตัวแทนภาคเอกชนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นกรรมการด้วย และมีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งหมด 22 คน

“หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ จะจัดทำข้อเสนอแนะและกรอบแนวทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอครม.” น.ส.รัชดาระบุ

พร้อมกันนี้ จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งรัดติดตาม ดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆ ด้วย ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนี้ จะแบ่งให้มีคณะอนุกรรมการฯ อีก 3 ชุด

ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม 2.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว 3.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียด เสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

“ประธานกรรมการขับเคลื่อน คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีผอ.สำนักงบประมาณ เลขาธิการบีโอไอ เลขาธิการสภาพัฒน์ และปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าฯ ธปท. เป็นกรรมการด้วย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ ครม.เห็นชอบ ถือเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดันโครงการต่างๆ และรับฟังเสียงสะท้อนจากเอกชน เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด” น.ส.รัชดาระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ส.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top