ประชุมครม.วันนี้ รับทราบเกณฑ์ใช้งบปี 63 หลังงบใหม่ล่าช้า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ สำนักงบประมาณจะรายงานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนในสัดส่วน 25%

เนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จไม่ทันการประกาศใช้ในที่ 1 ต.ค.63 ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังกล่าววาระที่ 2 และวาระที่ 3 วันที่ 16-18 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม เสนอการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป คือ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงที่ 3

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหาเครื่องจักรกล เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย และ กระทรวงวัฒนธรรม รายงานการยกเลิกการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย

รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง,

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,