กระทรวงเกษตรฯคัด Smart Farmer เข้าอบรมผู้ประกอบการต้นแบบยกระดับเกษตรกร

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่

โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านแรงงานและลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่การส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับครั้งนี้ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) จำนวน 78 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า จำนวน 21 ราย 2) เกษตรท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย 3) วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร จำนวน 11 ราย 4) เกษตรวิถีอินทรีย์ จำนวน 16 ราย และ 5) เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทั้งส่วนกลางและเขต ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ มาจากทั่วประเทศ

โดยเป็นเกษตรกรที่มาจากกลุ่ม Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป จะได้รับการอบรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้จากวิทยากรและจากพี่เลี้ยงมากด้วยประสบการณ์ จำนวน 5 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ทั้งเกษตรวิถีอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนและบริการ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว และเกษตรไฮเทค ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top