RATCH เผยโรงไฟฟ้าหินกอง เซ็นสัญญางาน EPC กับ 3 บริษัท รวม STEC

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งความคืบหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ (MW) โดยปัจจุบันโครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว และในวันนี้ (29 ก.ย.) บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด (HKP) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ได้ลงนามสัญญาสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย

  1. สัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (สัญญา EPC) ซึ่งได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) และบริษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ จำกัด
  2. สัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว ลงนามร่วมกับบริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ตั้งอยู่ในต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 25 ปี มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 67 และ 68 โดยมี RATCH และบมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมกันในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

ขณะที่ STEC แจ้งเพิ่มเติมว่า คอนซอร์เตียม ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ได้ลงนามสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract) โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง มูลค่าโครงการเฉพาะส่วนงานของบริษัท จำนวน 8,806.10 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นงานออกแบบ (บางส่วน) งานจัดหาภายในประเทศ งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานเครื่องกล งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำดิบ งานท่อระบายน้ำทิ้ง งานท่อก๊าซธรรมชาติและสถานีวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ และ งานอื่น ๆ มีระยะเวลาก่อสร้าง 43 เดือน นับถัดจากวันแจ้งให้เริ่มงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top